[Logo] Air Video Forum
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Moderation Log] Moderation Log   [Register] Register / 
[Login] Login 
Messages posted by: Lonesome
Forum Index » Profile for Lonesome » Messages posted by Lonesome
Author Message
FLV videos are working perfect now with beta3...

Thank you for your efforts and follow up
I have a problem with "flv" files....
Audio is shuttering through the whole video!!!
It was working perfect with 2.4.5 beta 7 .....

2012-07-19 15:34:22 LiveConversion: >>
395821474B69747C697A763B5D72777E68475A72694D727F7E74487E696D7E69477A6D7874756D357E637E393B3636687E7C767E756F36777E757C6F
733B2F3B3636687E7C767E756F36747D7D687E6F3B2B3B36367874756D7E696872747536727F3B2F2F7F7A7E28797F362A227F28362F2E7979367922
2F7E36282F792C2E2E7A7E287F29287D7E2823282D7F78367E2C7D7E362F2E2F2A36227A2C2B367D282B2D297F232C7F2D29223B36366B74696F3675
6E76797E693B2F2D2D282A3B366F73697E7A7F683B2F3B3668683B2B352B3B36723B395C21472B293BC3A2C29BC29BC29BC29BC29BC3AAC3B3C29247
2B2F3BC29EC3A8C29FC3A8C29BC29BC29BC29BC29FC3BCC3B147C3AAC3B8C29AC3B13BC3BCC29FC29CC3B7C3BCC29D47C3AAC3B8C29AC3B13BC3BCC2
9FC29CC3B7C3BCC29D3BC3BCC29FC3B7C3A9C3BA3BC3BCC29FC3B0C3BCC29FC3B047C29EC3A8C29FC3A8C29F3BC3AAC3B8C29AC3B13BC3BCC29FC29C
C3B7C3BCC29D3B363BC3BCC29FC3B7C3A9C3BA3BC3BCC29FC3B0C3BCC29FC3B03B363BC3BCC29FC3B6C29FC299C3B23B23355D574D393B36767A6B3B
2B212B372B212B3B36767A6B3B2B212A372B212A3B366D7D3B397869746B262F232B21282D2B212B212B373B68787A777E262F232B21282D2B377874
6B62393B367A686B7E786F3B2F232B21282D2B3B36623B367D3B766B7E7C6F683B367A7D3B7A686275786F68267874766B7E75687A6F7E262A21767A
63447874766B262F232B2B2B2B3B366D78747F7E783B77727963292D2F3B366D78747F7E783B77727963292D2F3B367D777A7C68293B307D7A686F3B
367D777A7C683B307774746B3B367C3B282B3B36707E6272756F447672753B2A3B36797D3B2B3B367944686F697A6F7E7C623B2B3B3678766B3B3078
736974767A3B36697E7D683B2A3B3678747F7E693B2B3B36767E44697A757C7E3B2A2D3B36686E796A3B2E3B366B7A696F726F727475683B306B7A69
6F722F632F306B7A696F72236323306B7A696F6B2363233B366F697E777772683B2B3B366878446F73697E687374777F3B2F2B3B3672446A7D7A786F
74693B2B352C2A3B366A7874766B3B2B352D3B36796E7D6872617E3B2A2B292F703B36793B2A292B2B703B36796F3B2A282B2B703B366A767A633B2F
233B366A7672753B293B36693B292E352B3B367A78747F7E783B777279766B28777A767E3B367A793B2A2229703B367A693B2F2F2A2B2B3B367A783B
293B36
<<

2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: avconv version 0.8, Copyright (c) 2000-2012 the Libav developers
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: built on Jul 18 2012 02:32:42 with gcc 4.5.2
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: Input #0, flv, from 'G:\02 ÚÜÜÜÜÜÑÈì\04 ãÓáÓÜÜÜÜáÇÊ\ÑÃÝÊ ÇáåÌÇä\ÑÃÝÊ ÇáåÌÇä ÇáÌÒÁ ÇáËÇáË\ãÓáÓá ÑÃÝÊ ÇáåÌÇä - ÇáÌÒÁ ÇáËÇáË - ÇáÍáÞÉ 8.FLV':
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: Metadata:
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: starttime : 0
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: totalduration : 2275
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: totaldatarate : 464
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: bytelength : 131874988
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: canseekontime : true
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: sourcedata : B54EB4D4BHH1340172811477247
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: purl :
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: pmsg :
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: Duration: 00:37:54.88, start: 0.000000, bitrate: N/A
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: Stream #0.0: Video: h264 (Main), yuv420p, 480x360, 334 kb/s, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: Stream #0.1: Audio: aac, 44100 Hz, stereo, s16, 131 kb/s
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: [libx264 @ 01e71b80] VBV maxrate unspecified, assuming CBR
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: [libx264 @ 01e71b80] using SAR=1/1
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: [libx264 @ 01e71b80] using cpu capabilities: MMX2 SSE2 SSE3 Cache64
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: [libx264 @ 01e71b80] profile High, level 2.1
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: [mpegts @ 01d3f020] muxrate VBR, pcr every 2 pkts, sdt every 200, pat/pmt every 40 pkts
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: Output #0, mpegts, to 'pipe:':
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: Metadata:
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: starttime : 0
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: totalduration : 2275
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: totaldatarate : 464
2012-07-19 15:34:23 SegmentedEncoder: bytelength : 131874988
 
Forum Index » Profile for Lonesome » Messages posted by Lonesome
Go to:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team